Những frameworks tốt dành cho việc lập trình mobile


Việc lập trình cho nhiều nền tảng mobile khác nhau không thực sự hoàn hảo, cũng không phải là dễ dàng nhưng vẫn có nhiều công cụ giúp giải quyết phần nào đó vấn đề đó. Dưới đây là 7 frameworks tốt nhất để triển khai một dự án trên mobile.
Mobilize.js

jQTouchDHTMLX TouchSencha TouchAppcelerator TitaniumjQuery MobileThe M Project


Post a Comment

Previous Post Next Post